Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildningSvenska Humanistiska Förbundet är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera.

Om humanism

Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet skall inte förväxlas med de "sekulära humanisterna" som främst företräds av "Förbundet Humanisterna". Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar - religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår folder Humanism . Vår tidigare ordförande Anders Björnsson diskuterar humanismen mer utförligt i skriften Humanismen av Anders Björnsson.

Så blir du medlem!

Medlem blir du genom att gå med i något av de lokala förbund som finns. Du hittar kontaktinformation till dem HÄR

Nytt Ordförandebrev!

Vår ordförandes brev till medlemmarna finns Här .

Ny Årsbok på väg!

Årsboken för 2016 är på väg till medlemmarna! Titeln är Humanismens födelse. Den är skriven av redaktör Anders Bergman ../hem/AndersBergman.png som tidigare publicerat en bok om Petrarca. En utförligare beskrivning finns Här .

../hem/humanismen.jpg

Årshögtid 5 mars i Börssalen, Svenska Akademien

Årshögtiden blev en trevlig och upplysande fest i god humanistisk anda

Inledningsvis gav Akademiens kanslichef Odd Zschiedrich en upplysande presentation av Akademiens historia.
- Förbundets ordförande Margareta Attius Sohlman tal öppnade mötet, talade över förbundets arbete samt presenterade Katarina Ek-Nilsson som nu träder till som ordförande för Svenska Humanistiska Förbundet.
- Ola Larsmo, ordförande i svenska PEN talade ( tal )över yttrandefriheten och faran med att valör i ord förändras eller förfalskas och att vi måste vara vaksamma över när detta sker.
- Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre svensk humanist gavs till Lena Hammargren, se nedan.
- Högtiden inramades av vacker musik skickligt framfört av Victoria Stjernas stråkkvartett
.

Svenska Humanistiska Förbundets pris 2016 till Lena Hammargren

Svenska Humanistiska förbundets pris 2016 till en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda går till översättaren och förläggaren Lena Hammargren, Stockholm. Med sitt förlag Novellix har hon funnit nya vägar att till stora grupper sprida klassisk och nyskriven skönlitteratur av hög kvalitet. Mer information finns under länken PRIS samt på Novellix hemsida Novellix.

Kalender 2016-2017

Aktuell kalender för förbundets verksamhet finns: HÄR .

Gluntarnas Gunnar Wennerberg fyller 200 år 2 oktober 2017

Minnet av hans födelse kommer att högtidlighållas på flera sätt som redovisas på Gluntarnas Vänners hemsida http://www.gluntarna.se. Som föredragshållare om Gluntarna och dess skapare kan professor emiritus Christer Åsberg Christer Åsberg tillfrågas. E-post Christer Åsberg . Carlhåkan Larsén, mångårig musikkritiker i Sydsvenska Dagbladet och medarbetare i tidskriften OPUS, är också beredd att hålla föredrag, dock i första hand i södra Sverige. E-post: Carlhåkan Larsén
.

Skrifterna i SHF:s småskriftserie erbjuds till alla medlemmar

../grafik/svenskan_omslag.jpg ../grafik/popper_omslag.jpg

Det finns nu fem intressanta skrifter i småskriftsserien.

Den senaste är David Brolins bok Herretänkare ../grafik/brolin.jpg

Tidigare fanns Olle Josephsons intressanta bok om det svenska språket Mitt i Svenskan" , Ulf Perssons tankeväckande bok om den liberala filosofen Karl Popper, Karl Popper, falsifieringens profet" , Samlingsvolymen Favoriter. Författare om författare. redigerad av Anders Björnsson samt Det medeltida Ryssland av vår tidigare ordförande och Rysslandskännare Margareta Attius Sohlman.

../grafik/Favoriter.png ../grafik/MedeltidaRyssland.png

Alla erbjuds till förbundets medlemmar till ett gott pris. Följ respektive länk nedan för att ta del av erbjudandet!

Favoriter om favoriter , Det medeltida Ryssland , Mitt i Svenskan , Karl Popper – falsifieringens profet

3 000 medlemmar

Svenska Humanistiska Förbundet har i dag ungefär 3 000 medlemmar. De är organiserade i lokalförbund. En medlem betalar en årsavgift mellan 100 till 300 kronor, kan delta i lokalförbundets arrangemang och får förbundets årsbok. Den som vill bli medlem tar enklast kontakt med närmaste lokalförbund. Förbundets STADGAR finner du här. Stadgar

Lokalförbund

Svenska Humanistiska Förbundet är organiserade i lokalförbund. Lokalförbunden står för det allra mesta av verksamheten, främst som livaktiga föreläsningsföreningar. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Lokalförbunden ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter. Under ett år brukar det bli över 200 arrangemang runt om i landet.

Föredragssammanställningen aktualiserad

Lokalförbundens viktigaste verksamhet är att ordna föreläsningar med inriktning mot humanistiska frågor och humanistisk forskning i vid bemärkelse. Vidstående Sammanställning upptar de allra flesta föreläsningarna under 2008-2011. Sammanställningen har nu kompletterats med föredrag från 2012, 2013 och 2014 Sammanställning2 . Nu finns även föredragen från 2015 Sammanställning3

Föreläsningarna har ordnats ämnesvis med information om föredragshållare, rubrik och arrangerande lokalförbund. Något föredrag kan ha placerats under fel ämnesrubrik, och det kan också finnas några andra mindre fel i förteckningen. Men som helhet ger den en mycket god bild av Humanistiska Förbundets verksamhet under dessa år.

Enkät

Förbundsstyrelsen har under hösten 2013 genomfört en enkät hos lokalförbunden. Enkäten kommer ligga till grund för fortsatt arbete.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för årsskriften, för den årliga sammankomsten i samband med årsmötet och för andra initiativ på riksplanet.

Historia

Svenska Humanistiska Förbundet bildades 1896, närmast som en intresseorganisation för studiet av klassiska språk och antiken i dåtidens läroverk. Sedan dess har inriktning och medlemssammansättning ändrats många gånger. I dag är anknytningen till svensk folkrörelsetradition starkare: verksamheten är bred och öppen för alla med humanistiska intressen.

Kontakt med Svenska Humanistiska Förbundet

Kontakta gärna närmaste lokalförbund! Kontakt med förbundsstyrelsen kan tas i första hand med ordförande Katarina Ek Nilsson, se under "Styrelse" t.v.

Webbplatsredaktör

Den som har synpunkter på webbplatsens innehåll eller önskar lägga ut information från lokalförbunden kontaktar Samuel Herthelius, Box 79, 178 02 Drottningholm. E-postadress: Webbredaktören

Bankgiro

Föreningens bankgiro är BG 328-3363.