Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildningSvenska Humanistiska Förbundet är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Vi vill både föra vidare och ompröva ett humanistiskt bildningsarv, och hålla diskussionen levande om humanistiska värden. I svensk folkbildningstradition arbetar förbundet med föreläsningar, debatter, resor, skriftutgivning med mera.

Välkommen till SHF Årshögtid 3 mars i Uppsala!

Alla är välkomna att delta i förbundets Årshögtid, som i år hålls Lördagen den 3 mars 2018 kl. 15:15 i Humanistiska teatern, Engelska parken, Uppsala. Den som önskar kan även, mot en avgift, delta i efterföljande mingel. Inbjudan finns Här .

Nytt Ordförandebrev!

Vår ordförandes brev till medlemmarna finns Här .

Föredragshållare!

Några av styrelsens medlemmar kan hålla föredrag i lokalförbunden. En lista finns Här .

Om humanism

Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet skall inte förväxlas med de "sekulära humanisterna" som främst företräds av "Förbundet Humanisterna". Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar - religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår folder Humanism . Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning: ( version för utskrift ). Vår förre ordförande Anders Björnsson diskuterar humanismen mer utförligt i sin skrift Humanismen .

Så blir du medlem!

Medlem blir du genom att gå med i något av de lokala förbund som finns. Du hittar kontaktinformation till dem HÄR

Kalender 2017-2018

Aktuell kalender för förbundets verksamhet finns: HÄR .

Årsbok 2017

Årsboken för 2017 är utdelad till medlemmarna! Titeln är Det germanska spåret. Den är skriven av professor emeritus Lars Lönnroth som tidigare publicerat en stor mängd uppskattade verk. En utförligare beskrivning finns på förlagets hemsida HÄR

../hem/GermanskaSparet.jpg

Årshögtid 4 mars i Börssalen, Svenska Akademien

Högtidssammankomsten inleddes av förbundets ordförande Katarina Ek-Nilsson. Därefter spelade flöjtisten Tove Edqvist och klarinettisten Sandra Ibarreche musik av bland annat Georg Philip Telemann. Forskaren, författaren och Augustprisvinnaren Nina Burton talade över ämnet Erasmus och humanismens bildningsarv med utgångspunkt från hennes bok Gutenbergsgalaxens nova. En essäberättelse om Erasmus av Rotterdam, humanismen och 1500-talets medierevolution.

Professor Olle Josephson delade ut Svenska Humanistiska Förbundets pris till Elin Svahn (se nedan). Tove Edqvist och Sandra Ibarreche spelade musik av bland annat Hector Villa Lobos, varefter sammankomsten avslutades.

Svenska Humanistiska Förbundets pris till Elin Svahn!

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2017 översättaren Elin Svahn för utomordentliga skönlitterära översättningar samt insatser för att främja svensk översättningskultur.

Elin Svahn är 30 år och bosatt i Stockholm. Hon har etablerat sig som en skicklig översättare av fransk- och engelskspråkig skönlitteratur av hög kvalitet. Från franska har hon bland annat översatt den unga kongolesiska författaren Fiston Mwanza Mujilas roman Tram 83 (2016, Rámus förlag) som har ett mycket säreget språk. Svahns översättning har beskrivits som 'ett otroligt arbete […] där varje punkt är betydelsebärande'. Hon har vidare översatt verk av den franskkanadensiska författaren Lise Tremblay, Hägern (2015) och Huset på Saint Pauls väg (2017, båda på bokförlaget Rámus). Elin Svahn arbetar också som doktorand i översättningsvetenskap vid Stockholms universitet med en undersökning av svenska översättares yrkesroll och identitet, och hon har varit aktiv med artiklar och föredrag om översättningar och översättande i olika sammanhang.

Ett livsvillkor för svensk litteratur, svenskt språk och svensk humanistisk tradition är goda och djärva översättningar, också av svårtillgängliga verk. Elin Svahn har både med egna översättningar och på annat sätt gjort väsentliga insatser för svensk översättningskultur.

Ny skrift i SHF:s småskriftserie erbjuds till alla medlemmar

Aktuell är Magnus Öhrns bok Pojklandet ../grafik/Pojklandet.jpg

I övergången från agrar- till industrisamhälle förändrades familjestrukturen och pojkarna fick, från en relativt tidig ålder, alltmer sköta sig själva. Därmed utvecklades en särpräglad pojkkultur där ynglingarna fostrades och lärde sig av varandra. Denna kultur kom i stor utsträckning att formas av de platser där pojkarna vistades – långt från hem och skola etablerades en pojkarnas egen nation. Idén om detta pojkland utgör utgångspunkten i Magnus Öhrns studier om pojken i svensk barn- och ungdomslitteratur. Undersökningen sträcker sig över närmare 200 år och berör böcker som Mälarpirater och Berts dagbok, författare som Tove Jansson, Erik Pallin och Hjalmar Wallander samt teman som ålder, pojkarnas språkbruk och kartan.

Fler småskrifter finner du HÄR

3 000 medlemmar

Svenska Humanistiska Förbundet har i dag ungefär 3 000 medlemmar. De är organiserade i lokalförbund. En medlem betalar en årsavgift mellan 100 till 300 kronor, kan delta i lokalförbundets arrangemang och får förbundets årsbok. Den som vill bli medlem tar enklast kontakt med närmaste lokalförbund. Förbundets STADGAR finner du här. Stadgar

Lokalförbund

Svenska Humanistiska Förbundet är organiserade i lokalförbund. Lokalförbunden står för det allra mesta av verksamheten, främst som livaktiga föreläsningsföreningar. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Lokalförbunden ordnar föredrag, utflykter, debatter och andra aktiviteter. Under ett år brukar det bli över 200 arrangemang runt om i landet.

Föredragssammanställningen aktualiserad

Lokalförbundens viktigaste verksamhet är att ordna föreläsningar med inriktning mot humanistiska frågor och humanistisk forskning i vid bemärkelse.

Information om föreläsningarna finns här:

Sammanställning 2008-2011
Sammanställning 2012-2014
Sammanställning 2015
Sammanställning 2016

Föreläsningarna har ordnats ämnesvis med information om föredragshållare, rubrik och arrangerande lokalförbund. Något föredrag kan ha placerats under fel ämnesrubrik, och det kan också finnas några andra mindre fel i förteckningen. Men som helhet ger den en mycket god bild av Humanistiska Förbundets verksamhet under dessa år.

Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för årsskriften, för den årliga sammankomsten i samband med årsmötet och för andra initiativ på riksplanet.

Kontakt med Svenska Humanistiska Förbundet

Kontakta gärna närmaste lokalförbund! Kontakt med förbundsstyrelsen kan tas i första hand med ordförande Katarina Ek Nilsson, se under "Styrelse" t.v.

Historia

Svenska Humanistiska Förbundet bildades 1896, närmast som en intresseorganisation för studiet av klassiska språk och antiken i dåtidens läroverk. Sedan dess har inriktning och medlemssammansättning ändrats många gånger. I dag är anknytningen till svensk folkrörelsetradition starkare: verksamheten är bred och öppen för alla med humanistiska intressen.

Webbplatsredaktör

Den som har synpunkter på webbplatsens innehåll eller önskar lägga ut information från lokalförbunden kontaktar Samuel Herthelius, Box 79, 178 02 Drottningholm. E-postadress: Webbredaktören

Bankgiro

Föreningens bankgiro är BG 328-3363.